Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
I AM not my body richt zich op coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin. Clarina Kommeroh | I AM not my body is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 81805500.


Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze Clarina Kommeroh, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. De partner is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Clarina Kommeroh. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen de partner en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de partner na een intakegesprek door opdrachtnemer. De partner stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.


Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de partner toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden. De partner draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de partner aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan departner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


Artikel 5 | Prijzen en offertes
Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de partner voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

 

 

 


Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
Factuur dient via de bank of contant te worden betaald. NL49ABNA0101095309 t.n.v. I AM not my body is de rekening nummer waar factuur naar overgemaakt kan worden. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de partner van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de partner vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is de partner tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de partner dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.


Artikel 7 | Duur en beëindiging
De overeenkomst tussen de partner en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Wanneer de overeenkomst binnen 30 dagen na de start van het traject wordt beëindigd, dan dient de partner te betalen voor de reeds verleende diensturen, te weten: 1,5 uur per sessie en de overige kosten die gemaakt zijn, zoals hulpboeken etc etc. 
Het uurtarief bedraagt €80 euro. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.


Artikel 8 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching sessies te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door de partner betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken
Indien de partner de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de volledige kosten in rekening brengen en is de partner verplicht deze te betalen. Indien de partner de door hem/haar gemaakte afspraak tussen 48-24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer 50% van de kosten in rekening brengen en is de partner verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Bij niet verschijnen van de de partner op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de partner verplicht deze te betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


Artikel 10 | Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de partner als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.


Artikel 11 | Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de partner lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. De partner blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12 | Klachtenprocedure
Indien de partner klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met de partner zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.